Κάθε εταίρος συνέταξε και υπέβαλε μία αναφορά σχετικά με τη χώρα του βασισμένη σε ερευνητικά ευρήματα και σε ανάλυση αναγκών. Κατόπιν, οι εταίροι συνέθεσαν τις εθνικές αναφορές σε ένα συνεκτικό έγγραφο που συνόψιζε τις ανάγκες και τα κενά σχετικά με το πλαίσιο DigiCompEdu. Η συγκριτική μελέτη αυτή είχε ως απότοκο την συγκεκριμένη περιγραφή των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν μέσω του προγράμματος DIGITA και των μαθησιακών του στόχων.