Μία πενθήμερη εκπαιδευτική συνάντηση για μέλη του προσωπικού των οργανισμών του προγράμματος θα λάβει χώρα στα κεντρικά γραφεία του συντονιστή του προγράμματος. Ο βασικός σκοπός της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι οι εταίροι να μοιραστούν στοιχεία από την εμπειρία τους στα πλαίσια του προγράμματος, μεθοδολογία και να παράσχουν εισηγήσεις για την φάση ελέγχου και οριστικοποίησης όλων των παραδοτέων του προγράμματος.

 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι οι επόμενοι:

  1. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με την εργασία εντός του Περιβάλλοντος Μάθησης και της χρήσης των Εργαλείων των Πακέτων Εργασίας 1 και 2
  2. Η αξιολόγηση της ποιότητας και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών υλικών (Πακέτα εργασίας 1 και 2) και η παροχή ανατροφοδότησης για βελτίωση καθώς και προτάσεις σχετικά με την προσαρμογής τους και την συναφή κατάστρωση πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
  3. Η εκπαιδευτική συνάντηση για μέλη του προσωπικού των οργανισμών του προγράμματος θα επιτρέψει επίσης την σε βάθος ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εταίρων σχετικά με το περιεχόμενο της κατάρτισης προκειμένου να οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειές της πριν την δημοσιοποίηση και την διάθεσή της στο κοινό. Η μεθοδολογία του Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος και των Εργαλείων του θα συνδυάζει την πρωτογενή μάθηση, την υποστήριξη μεταξύ συναδέλφων, τον ψηφιακό αλφαβητισμό, την χρήση εργαλείων πληροφορικής και επισκέψεις μελέτης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: επιστημονική γνώση σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, περαιτέρω επεξεργασίας από την εμπειρία της υλοποίησης του προγράμματος, αξιολόγηση δεξιοτήτων, αναγνώριση και επικύρωση εργαλείων και διαδικασιών, προσαρμοσμένες μεθοδολογίες εμψύχωσης και συμβουλευτικής, εργαλεία βελτιστοποίησης της ατομικής απόδοσης και του κινήτρου, τεχνικές προσανατολισμού συγκεκριμένα σε σχέση με την διαδικτυακή μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Κάθε εταίρος θα εκπροσωπείται από 2 μέλη του που αναμένεται να διαθέτουν εμπειρία σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξης και πρόβλεψης αναγκών, κατάστρωσης πολιτικής, αξιολόγηση, πιστοποίησης, αναγνώρισης και επικύρωσης δεξιοτήτων.