Συνάντηση 2 (Μήνας 11) – Σχεδιασμός – αυτή η συνάντηση θα λάβει χώρα στην Κύπρο και θα περιλάβει την ολοκλήρωση της δημιουργίας των περιβαλλόντων κατάρτισης και μάθησης σχετικά με την εκπαίδευση μεταναστών και την συμφωνία επί ενός χρονοδιαγράμματος και ενός πλάνου ανάπτυξης των υπολειπόμενων δράσεων. Οι εταίροι θα μοιραστούν το φόρτο εργασίας καθορίζοντας κομβικά χρονικά σημεία για την ανάπτυξη κεντρικών παραδοτέων που θα έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο εισήγησης ή σχεδιασμού στα πλαίσια των Πακέτων εργασίας 1 και 2.