Αυτό το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει την δημιουργία ενός Οδηγού Προσαρμογής Κατάρτισης και Πολιτικής: ο οδηγός αυτό θα συνίσταται σε ένα Διαδραστικό eBook που θα περιλαμβάνει περιεχόμενο πολυμέσων (multimedia) και θα παρέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς τους φορείς προς τους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα, στους υποστηρικτές του και στις Αρχές που καθορίζουν συναφείς με τους στόχους του Προγράμματος πολιτικές.